Friday, May 15, 2009

Gledens dag.


Hurra! Nå kan vi feire litt ekstra i Lavangen kommune. Dette er en geldens dag. Lavangen kommune vil bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. oktober 2009.


Lavangen kommune har gjennom en årrekke prøvd å legge til rette for den samiske befolkningen og nå kommer kommunen endelig inn under forvaltningsområdet. Dette medfører en tildeling under revidert nasjonalbudsjett på 1 000 000 kroner og vil gi kommunen en enda bedre mulighet til å legge til rette for at samisk språk og kultur kommer i høysetet.


Gratulerer Lavangen!

Tuesday, May 12, 2009

Samisk språkbadsoppvekstsenter til Spansdalen?

Viser til den samiske konferansen som ble holdt i Lavangen kommune 27. og 28. april, og den store interessen som ble vist et fremtidig oppvekstsenter i kommunen. I blant annet Spansdalen har det vært en mangeårig interesse for å bevare den samiske kulturen og det samiske språket. Det er derfor svært gledelig at Lavangen kommune i samarbeid med sametinget, fylket og staten nå ønsker å " ta et krafttak" for å berge den samiske kulturen og det samiske språket i Lavangen.

Spansdalen er ei gammel samisk bygd. Nærmere 100 prosent av befolkningen er, og har til alle tider, vært samer. Også i de tider der fornorskningen var på sitt sterkeste, jobbet samene i Spansdalen for å bevare sin identitet og sin kultur. Spansdalen er ei kjent samisk bygd, på godt og vondt, også i perioder der det samiske var forbundet med sterk forakt og mange fordommer.

Spansdalen har på mange måter vært en foregangsbygd for bygdene rundt, som etter hvert også har stått fram med sine samiske røtter.

Det samiske oppvekstsenteret vil kunne bidra ytterligere til en forsterkende samisk identitet. Senteret vil kunne bidra til at flere enn de som i dag tilkjennegir sin samiskhet fatter interesse for å bevare den samiske kulturen og det samiske språket. Herunder både befolkningen ellers i kommunen og de nærliggende områder.

Det er åpenbart at plasseringen av senteret vil være en viktig suksessfaktor. Knyttet til Spansdalen vil senteret ha en lokal forankring i det samiske som nærmest er unik. Det er "gangavstand" til kommunesenteret, noe som er viktig for at både den norske skolen og det samiske oppvekstsenteret skal kunne nyte et fortsatt fruktbart samarbeid. Dette samarbeidet er av uhyre stor viktighet, og er heller ikke ønskelig å komme utenom.

Spansdalen ligger i sentrum av de regionene, og de foreldrene, som kan være interessert i at den fremtidige generasjonen skal utvikle et godt flerkulturelt ståsted.

I tillegg er det berettiget at Spansdalen nå blir satt på kartet på en utviklende og positiv måte. Spansdalingene har jobbet i årevis for å bevare sin samiske kultur og det samiske språket. Det har vært utallige arrangementer på grendehuset i Spansdalen med den hensikt å styrke den samiske kulturen og det samiske språket. I den sammenheng er det naturlig å henvise til grendehuset i Spandalen som en mulig første arena for det fremtidige samiske språkopplæringssenteret. Da vil det som Geir Johnsen (leder i samisk utvalg i Lavangen kommune) avsluttet konferansen med kunne være oppstart av senteret allerede i august 2010.