Friday, May 15, 2009

Gledens dag.


Hurra! Nå kan vi feire litt ekstra i Lavangen kommune. Dette er en geldens dag. Lavangen kommune vil bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. oktober 2009.


Lavangen kommune har gjennom en årrekke prøvd å legge til rette for den samiske befolkningen og nå kommer kommunen endelig inn under forvaltningsområdet. Dette medfører en tildeling under revidert nasjonalbudsjett på 1 000 000 kroner og vil gi kommunen en enda bedre mulighet til å legge til rette for at samisk språk og kultur kommer i høysetet.


Gratulerer Lavangen!

Tuesday, May 12, 2009

Samisk språkbadsoppvekstsenter til Spansdalen?

Viser til den samiske konferansen som ble holdt i Lavangen kommune 27. og 28. april, og den store interessen som ble vist et fremtidig oppvekstsenter i kommunen. I blant annet Spansdalen har det vært en mangeårig interesse for å bevare den samiske kulturen og det samiske språket. Det er derfor svært gledelig at Lavangen kommune i samarbeid med sametinget, fylket og staten nå ønsker å " ta et krafttak" for å berge den samiske kulturen og det samiske språket i Lavangen.

Spansdalen er ei gammel samisk bygd. Nærmere 100 prosent av befolkningen er, og har til alle tider, vært samer. Også i de tider der fornorskningen var på sitt sterkeste, jobbet samene i Spansdalen for å bevare sin identitet og sin kultur. Spansdalen er ei kjent samisk bygd, på godt og vondt, også i perioder der det samiske var forbundet med sterk forakt og mange fordommer.

Spansdalen har på mange måter vært en foregangsbygd for bygdene rundt, som etter hvert også har stått fram med sine samiske røtter.

Det samiske oppvekstsenteret vil kunne bidra ytterligere til en forsterkende samisk identitet. Senteret vil kunne bidra til at flere enn de som i dag tilkjennegir sin samiskhet fatter interesse for å bevare den samiske kulturen og det samiske språket. Herunder både befolkningen ellers i kommunen og de nærliggende områder.

Det er åpenbart at plasseringen av senteret vil være en viktig suksessfaktor. Knyttet til Spansdalen vil senteret ha en lokal forankring i det samiske som nærmest er unik. Det er "gangavstand" til kommunesenteret, noe som er viktig for at både den norske skolen og det samiske oppvekstsenteret skal kunne nyte et fortsatt fruktbart samarbeid. Dette samarbeidet er av uhyre stor viktighet, og er heller ikke ønskelig å komme utenom.

Spansdalen ligger i sentrum av de regionene, og de foreldrene, som kan være interessert i at den fremtidige generasjonen skal utvikle et godt flerkulturelt ståsted.

I tillegg er det berettiget at Spansdalen nå blir satt på kartet på en utviklende og positiv måte. Spansdalingene har jobbet i årevis for å bevare sin samiske kultur og det samiske språket. Det har vært utallige arrangementer på grendehuset i Spansdalen med den hensikt å styrke den samiske kulturen og det samiske språket. I den sammenheng er det naturlig å henvise til grendehuset i Spandalen som en mulig første arena for det fremtidige samiske språkopplæringssenteret. Da vil det som Geir Johnsen (leder i samisk utvalg i Lavangen kommune) avsluttet konferansen med kunne være oppstart av senteret allerede i august 2010.

Sunday, November 30, 2008

Noen tanker om likestilling

Torsdag ble ”Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013” lagt fram. Da ble det av flere representanter poengtert hvor viktig det er med likestilling mellom kjønnene. Noen snakket om bekjempelse av vold i nære relasjoner. Handlingsplanenes mål innenfor dette området er: Både kvinner og menn skal ha rett til et liv fritt for vold og trusler om vold og barn skal ha rett til en oppvekst uten overgrep og frykt.

Jeg kom da til å tenke på voldsutsatte som sitter igjen med skammen etter at de har vært utsatt for overgrep og vil skissere et eksempel. Etter en voldtekt blir mannen, dersom han er kjent, tatt hånd om. Han får som oftest utnevnt en advokat umiddelbart. Mens kvinnen ofte må vente i flere uker eller måneder. I tillegg må kvinnen igjennom en rekke undersøkelser og avhør, gjerne utført av en mann. Jeg skal sette dette litt på spissen.

Se for deg en mann som har blitt angrepet av en bjørn. Han vil sannsynligvis være skjelven etterpå, men han får ikke dra hjem til familien. Nei, han må kle av seg og gå inn i et bur. Hvilke tanker og følelser har han da? Det blir også sluppet en tam bjørn inn i buret. Tror du mannen vil føle seg trygg på denne? Selvklart ikke.

Dette er situasjonen for mange som har blitt utsatt for vold. De blir stilt ovenfor situasjoner som er utrygge. Dette er nok ikke til å unngå, men vi må gjøre alt vi kan for å skape færre slike situasjoner. Dette kan forhåpentligvis la seg gjøre gjennom et av handlingsplanens tiltak: Arbeide for et styrket hjelpeapparat rettet mot personer som er utsatt for vold.

Samtidig er et annet tiltak veldig viktig. Arbeide for et tilrettelagt behandlingstilbud for voldsutøvere i samiske samfunn. Dette er viktig da vi forhåpentligvis får endret holdningene til voldsutøverene slik at de ikke utøver vold flere ganger, og ikke får fortsete å ødelegge uskyldige personers liv.

Denne problematikken gjelder i både norske og samiske samfunn, og jeg er veldig glad for at sametinget prioriterer dette.